Björnmossevägen

Längst med Björnmossevägen i Kälvesta planerar vi konceptboende för seniorer och yteffektiva radhus till småbarnsfamiljer i lummig miljö.

Seniorbostäder och radhus 

Bostadsprojektet omfattar detaljplaneläggning och genomförande av cirka 150 seniorbostäder i flerbostadshus och 30 radhus för småbarnsfamiljer. Genom att Björnmossevägen flyttas österut ges möjlighet att skapa fina boendemiljöer och utveckla befintliga park- och naturområden.

Området har både radhus och flerbostadshus i en bra mix. Ett härligt boende, där det är nära till det mesta; natur, park, affärer och skola. Allt finns inpå knuten.

Bert Molin, ÅWL Arkitekter

Boendemiljö och grönområden förbättras

Som en del i stadens mål om att uppnå en större variation av upplåtelseformer planeras blandad bebyggelse i Kälvesta. I planen flyttas Björnmossevägen i sidled cirka 20 meter österut och stadsgatan utformas som ett attraktivt offentligt rum med goda möjligheter för gång, cykel och biltrafik. Stråket längst med Björnmossevägen och närliggande park- och skogsområden utvecklas med nya funktioner och anläggningar som stödjer biologisk mångfald. 

Tidsplan

  • Samråd pågick 15 januari till 26 februari 2019 
  • Granskning av omarbetat förslag hösten 2022

Fakta

Läge: Mellan Spånga och Hässelby, ca 1,5 km från Johannelunds tunnelbanestation.

Omfattning: Detaljplaneläggning och genomförande av ca 140 lägenheter och 40 radhusenheter.

Produkt: Hyresrätter i flerbostadshus samt yteffektiva radhus till småbarnsfamiljer.

Status: Granskning Q3 2024.

Färdigställande: År 2027-2028.

Dela det här med dina kontakter