Lillsidan

Projektet utvecklas och förvaltas av RO Properties och Galjaden Fastigheter* via ett samägt bolag, Stadsoljan fastigheter. Vi kallar projektet Blomsterträdgård & bostäder på Lillsidan.

Lillsidan, det gamla industriområdet mellan E18 och centrum håller på att omvandlas till en ny blomstrande stadsdel med bostäder, butiker, skolor och upplevelser. Mejeriet är den största industribyggnaden på platsen, den kommer att bevaras och byggas om till kontor. 

En serie projekt har redan planerats på Lillsidan. Projekten följer områdets övergripande målsättningar såväl som dom på olika sätt bidrar till att skapa variation i arkitektur, stads- och bostadsmiljöer. Nya byggnaders materialitet varierar från tegel, puts, natursten till inslag av trä.

Blomsterträdgården tar avstamp i platsen och de övergripande kvalitéter och riktlinjer Enköping kommun har satt upp för Lillsidan. Projekt innehåller bostäder för seniorer, hyresrätter i form av trygghetsbostäder samt bostadsrätter. Totalt ca 110 st. lägenheter i byggnader om ca 5-6 våningar. 

En blandad upplåtelseform ger en naturlig variation i kvarterets volym, struktur och arkitektur. Längs med Dr. Westerlunds gata placeras två byggnadskroppar innehållande trygghetsbostäder som ges ett stadsmässigt möte med staden och gatulivet. Ett par trappsteg upphöjda uteplatser kantar gatan och ger bostäderna ett fint möte med omgivningen. En samlingslokal riktar sig mot och aktiverar en föreslagen förplats, områdets lilla entrétorg intill den nya gatukorsningen. 

Torget samspelar och speglar det torg som planeras i kvarteret med det forna Mejeriet där Mejerigatan ansluter Dr. Westerlunds gata. Gården i vårt nya kvarter är en grön blomsterträdgård där bilar hålls utanför och smitvägar och siktlinjer integreras och berikar. Gården fylls med Enköpings rika tradition av hälsosamma och prunkande trädgårdar, här kan boenden och besökare mötas och umgås över generationsgränserna.

Några ord om Enköping, en av Sveriges äldsta städer. Bevarade runstenar och medeltida kyrkor visar på gamla anor. Under vikingatiden låg strandlinjen och den viktiga hamnen på platsen för nuvarande Stora Torget. Redan på 1200-talet var kommunen en livlig handelsplats och köpstad. Fram till den stora Stadsbranden år 1799 var stora delar av staden byggd i trä. Sedan dess har sten, tegel och puts varit mer vanliga inslag i stadsbilden. Den tydligt läsbara rutnätsstrukturen ger innerstaden dess karaktär, med rester av äldre trästadbebyggelse. De ursprungliga kvarteren innehöll vanligtvis många olika byggnader och verksamheter, med småskaliga gårdsbildningar och passager till omgivande gator.

Vi tar fasta på Enköpings och områdets förutsättningar när vi går vidare med projektet. I den bifogade PDF:en nedan kan du se mer av hur vi planerar för en grön blomsterträdgård, variation i huskropparna runt trädgården och det lilla torg vi samtidigt skapar.

* Galjaden fastigheter förvaltar och utvecklar egna fastigheter inom främst lager och industri, men även bostäder, handel och lätt logistik. Galjaden Fastigheter har i olika former varit verksam på den svenska fastighetsmarknaden sedan 1996. Galjaden är ett stabilt bolag och en stark hyresvärd med långsiktiga ambitioner i varje projekt som företas.

Fakta

Läge: I stadsutvecklingsområdet Lillsidan strax väster om Enköpings stadskärna.

Omfattning: Detaljplaneläggning och genomförande av ca 110 lägenheter.

Produkt: Senior- och trygghetsbostäder.

Status: Tidigt skede

Färdigställande:

Dela det här med dina kontakter